สอบปฏิบัติความรู้ทักษะ ทดสอบความรู้ VRUGRAD ENGLISH TEST พนักงานสายวิชาการ

Photo: 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดสอบปฏิบัติความรู้ทักษะ ทดสอบความรู้ VRUGRAD ENGLISH TEST (สายวิชาการ)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์