แบบเสนอความต้องการ(Requirement Collection)

ajchai's picture

ขอเชิญ คณะ/หน่วยงาน เสนอความต้องการให้สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อทางสำนักวิทยบริการฯจะได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการประกอบการจัดทำแผนรองรับ ภายในวันที่ ๓๐ พค ๒๕๖๐ นี้ ได้ที่ http://gg.gg/vru4lib

Tags: