ขอส่งคำสั่ง และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2559

หมายเลขหนังสือ: 

2612/2560
  • ผศ.ทักษิณา
  • นางรัชนีกร
  • นส.พัทธนันท์
สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ