ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับครตาบอดและผู้พิการทางสื่อพิมพ์