การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 2

หมายเลขหนังสือ: 

384/2561
  • นางอารีย์
  • นางวีนา
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ: 

หนังสือราชการ