ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน China Doctoral Dissertations Full-text Database

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ