ปรับปรุงพื้นห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ปิดบริการ เพื่อฉีดโฟมพื้นที่ทรุดตัว ขออภัยในความไม่สะดวก