รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 2560 ครั้งที่ 1