Government Letter

บันทึกข้อความ หนังสือราชการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ขอส่งคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร รอบที่ 4