Parinya Hongthong

ชื่อ- สกุล นายปริญญา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
งานบริหารและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
E-mail parinyar@vru.ac.th

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561