ํYupaporn Intarit

ชื่อ- สกุล นางสาวยุพาภรณ์ อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
งานบริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
E-mail yupaporn@vru.ac.th

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561