Chanapong Songsamor

ชื่อ- สกุล นายชนะพงษ์ สงสมอ
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
งานดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสื่อดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
E-mail chanapong@vru.ac.th

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561