Montip Jankaew

ชื่อ- สกุล อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
งานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานห้องสมุดสีเขียว งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจกรรมและนิทรรศการ
E-mail montip@vru.ac.th

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561