บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 rattikarn02 years 4 months ago
eDocumentให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 years 4 months ago
Articleประชาสัมพันธ์การสมัครขอ E-mail@vru.ac.th warut02 years 5 months ago
eDocumentให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขออนุญาตให้นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครขอ E-mail@vru.ac.th rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง "การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA" rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอเชิญส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ยืมหนังสือเพื่อให้ประธานเจิมในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์รายการสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอส่งจุลสารคณาจารย์สัมพันธ์ rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentส่งคำสั่งให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสัปดาห์วิชาการ 2558 rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นให้อาจารย์ใหม่ศูนย์สระแก้ว rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentส่งแบบสำรวจการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559 rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentการจัดทำรายละเอียดโครงการ และแผนสรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอเผยแพร่ตำรา rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอความร่วมมือตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องเล่นจักรกลไฟฟ้าต่างๆ rattikarn02 years 5 months ago
eDocumentขอมอบคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 rattikarn02 years 5 months ago

Pages