แนะนำหนังสือ E-BOOK ศาสตร์และศิลป์การศึกษาเชิงพื้นที่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ศาสตร์และศิลป์การศึกษาเชิงพื้นที่ประเทศในประชาคมอาเซียน State of the Art in Area Studies of Countries in ASEAN. ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
[Ebook] [PDF
ISBN 978-616-300-876-3