เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

📌 สำนักวิทยบริการฯ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 👍
เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลผ่านกล่องการสืบค้น
EBSCO Discovery Service (EDS) และ E-Book” 📚
⏰ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา: 13.30 – 15.30 น.
ในรูปแบบ On-site สถานที่จัดอบรม: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์