ประชาสัมพันธ์วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”

ประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ในรูปแบบออนไลน์