อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 111 Sect.08

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab