ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

วิสัยทัศน์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ❤️💙

#I’m VALAYA

I’m: Integrated การบูรณาการ/ผสมผสาน

V: Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

A: Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

L: Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

A: Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

Y: Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

A: Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#Greenlibrary📗

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #วไลยอลงกรณ์#Valaya

🚩Facebook: https://www.facebook.com/lib.vru.ac.th

🚩www : http://lib.vru.ac.th/

🚩www : http://www.vru.ac.th