ขอเชิญส่งบทความวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชกาาร ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ วารสารมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skruart.skru.ac.th/

กสทช ขอเชิญส่งบทความ วารสารวิชาการ

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์
ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคม กิจการยวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่่ายจัดการผลิตโทรทัศน์ 02-6708888 ต่อ 3755
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิส์ : nbtcjournal@mail.com

>>>อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่<<<

ประชาสัมพันธ์ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Academic Collection<<<
>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Subscription Clinical Collection Trial<<<

**หากต้องการใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย
user : vru
password : library@2561

**หากท่านใช้งาน EDS สามารถเลือก content provider >> เลือกฐานข้อมูลใน list ได้

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
หัวข้อ “Research and Innovations for All”
วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี
Deadline submission: 15 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่35 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสารราชมงคลศรีวิชัยฉบับที่ 76 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลจุลสาร ฉบับที่76 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาสามารถดาวโหลดจุลสารได้ที่ http://pr.rmutsv.ac.th/node/2170

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่34 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร 2 ฉบับ

มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6  ฉบับที่ 2
มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานสิจัยของนักวิจัย จึงขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่  6  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)  ISSN 2672-9342(Online)ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/ และ วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) ISSN 2672-9369(Online)ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว(วช)

สำนกงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) ได้จัดทำหนังสือ จดหมายข่าว วช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวดกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่ประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สามารถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์ได้ที่ http://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx หรือที่ QR Code  นี้