มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานบทความฉบับเต็ม(Full Paper)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม
เข้าร่วมนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่16
ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่รายงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ได้จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรฐกิจ
-แรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม)2563
โดยเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
http://www.labour.go.th/index.php/plan/category/24-report4  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี

ทางสำนักพิมพ์ Gale ขอแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี  ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ นี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน

ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness

ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues

ฐานข้อมูล Gale in Context: Science

และในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส โควิด-19′ ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace

และเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตไวรัโควิด-19′ ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ณ ปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงเปิดให้ใช้งานโดยยังมิได้กำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตร เปีละ 3 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์  ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ในแบบรูปเล่มสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประศาสน์วิทยาการและการวิจัยด้านความมั่นคง

รายชื่อหนังสือ
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal/index

ขอเชิญส่งบทความวารสารวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้แก่สาธารณชนทั่วไป โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารออกปีละ ๒ ฉบับ

ส่งต้นฉบับบทความและดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ : http://ejs.bsru.ac.th/research
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 02-4737000 ต่อ 1600 -1601
อีเมล์ : rdibsrujo@bsru.ac.th

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งบทความทางวิชาการในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี (ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
    (เปิดรับบทความตลอดปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์)

ส่งต้นฉบับบทความที่ต้องการเผยแพร่ พร้อมส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดทาง
เว็บไซต์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ScienceRERU/index หรือ
อีเมล์ : Science101@reru.ac.th / stchanyarin@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 08-9710-5696 และ 09-0284-3888

ขอเชิญส่งบทความวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชกาาร ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ วารสารมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skruart.skru.ac.th/

กสทช ขอเชิญส่งบทความ วารสารวิชาการ

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์
ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคม กิจการยวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่่ายจัดการผลิตโทรทัศน์ 02-6708888 ต่อ 3755
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิส์ : nbtcjournal@mail.com

>>>อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่<<<