●แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
●แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

โครงสร้าง แผนผังโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ตำแหน่งโครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ

● แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
● แสดงข้อมูลของผู้บริหาร แต่ละคน อ ย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ  

●แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอานาจของหน่วยงาน*
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

อำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ-พ.ศ.-2547

●แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566(ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 
แผนปฏิบัติการ 2566

●แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน และแผนที่ตั้ง

●แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

●แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
●เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
(ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

หน้า Web site
facebookสำนักวิทยบริการ  

●แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดย
มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger LiveChat, Chatbot เป็นต้น

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Q&A(Messenger LiveChat)

●แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

Facebook
Web Site
Youtube

●แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

 

●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดาเนินการ
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566(ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แผนปฏิบัติการ 2566

●แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
●มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนงาน รอบ 6 เดือน

●แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

กนผ. 05 โครงการส่งเสริมการอ่าน อ.กรรณิกา งบรายได้
กนผ. 05 โครงการพัฒนาสื่อและช่องทางออนไลน์ อ.ประพรรธน์
กนผ 05 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ green zone อ.มณทิพย์ งบรายได้
กนผ. 05 โครงการพัฒนาบุคลากร อ.ดร.ประพรรธน์ งบรายได้
กนผ 05 การจัดการความรู้ KM อ.มณทิพย์ งบรายได้
กนผ 05 การจัดประชุมกรรมการจำส่วนราชการ อ.มณทิพย์
กนผ 05 กิจกรรม DIY งบรายได้ อ.มณทิพย์
กนผ 05 จัดซุ้มบัณฑิต พัทธนันท์ งบรายได้
กนผ 05 จัดหาทรัพยากร อ.กรรณิกา
กนผ 05 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ ALIST อ.กรรณิกา
กนผ.05 E Library center อ.มณทิพย์
กนผ 05 บริหารสำนักงาน งบ ผ. และ ก. อ.ประพรรธน์
กนผ. 05 โครงการการจัดการIQA EdPEx อ.มณทิพย์
กนผ. 05 โครงการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผศ.ทักษิณา
กนผ. 05 โครงการพิเศษ บริหารสำนักงาน อ.ประพรรธน์

●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด
(3) กาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
●จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
●* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (จัดหาทรัพยากรฯ)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานพัสดุ)
เผยแพร่บนเว็บไซต์

●แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
●หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

คู่มือประชาชน
คุ่มือการบริการจัดการสมาชิกห้องสมุด
ประกาศเรื่อง-การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

●แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
●สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานจำนวนผู้ข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการ-GATE 1
รายงานผลการดำเนินงานห้อง-Learning-Space
รายงานผลการดำเนินงานห้องบริการคอมพิวเตอร์
รายงานทรัพยากรสารสนเทศ-และการใช้งาน-สำนักวิทยบริการ-ปีงบประมาณ-2566

●แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จาเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

E–Service

●แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
●เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ)
●กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน)

●แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
●เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ของมหาวิทยาลัย
ผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

●แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
●มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง เป็นต้น
●เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)
●*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-ปีงบประมาณ-2566

●แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1)งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

●เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
●แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
●เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566(ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HR-Policy-2566
แผนการบริหารงานบุคลากร-2566

●แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
●มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
●สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-2566

●แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
●หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
●เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ)
●* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร-พนม.สนับสนุน
การบรรจุและแต่งตั้ง-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินผลข้าราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการ

●แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
●มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากาลังการแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรปี2565

●แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดาเนินการ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

●แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
●มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แบบบันทึกข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 1และ 2 ปีงบประมาณ 2566

●แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
●มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
●เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การรับฟังเสียงของลูกค้าและรายงานครั้งที่-1 2566

●เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
●มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
●เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ.2566

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy 2566

●แสดงการดาเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการ
รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
●เป็นการดาเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การ
สัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
●เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ระเบียบวาระการประชุม กบ. 1 2566
รายงานการประชุม กบ.มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 2566 
ภาพกิจกรรม NO-GIFT

●แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No
Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
●เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2566
(ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานผลตามนโยบาย-NoGiftPolicy-2566

●แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
●มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
●เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

 

●เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ o34
●เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

 

●แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล
ของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดาเนินการ
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566
●*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดาเนินการ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

 

●แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

 

●แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

 

●แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
●แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
●*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนด
จริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ประมวลจริยาธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

●แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทาง
จริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความ
สับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการ
ประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

 

●แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
●แสดงการกาหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
●เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

 

●แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
●มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
●มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

●แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
●แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
●เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล